ANBI

Naam Stichting Alban Berg Ensemble
RSIN 8137.47.119
KvK-nummer 3210 28 94, SBI-code: 90011 – Beoefening van podiumkunst
Contactgegevens
Zandkamp 63, 3828 GD Amersfoort, 06 – 123 95 883, stephan.pas2@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Vincent Wolfs, voorzitter
Rob Knuist, penningmeester

Beleidsplan (goedgekeurd op bestuursvergadering van 10 april 2012)
Activiteiten. Het Alban Berg Ensemble organiseert concerten waarop het moderne en eigentijdse muziek uitvoert in ensembleverband. Het ensemble schenkt vooral aandacht aan composities, die vaker uitgevoerd dienen te worden en wil ook een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuw repertoire; het verstrekt compositieopdrachten, geeft bladmuziek uit en verzorgt publicaties. Kortom: het wil een actieve rol spelen in de ontwikkeling, promotie en instandhouding van de moderne en eigentijdse muziekpraktijk en wil daarmee een bestaande muzikale traditie voortzetten en verder uitbouwen. Omdat hiermee ons muzikale erfgoed (mede) wordt veiliggesteld, dienen deze werkzaamheden het algemeen nut. De concerten en andere activiteiten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Werving van de gelden. De gelden worden verworven uit de uitkoopsommen van concertzalen, subsidies, en er bestaat een mogelijkheid voor donateurs en sponsoren om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de stichting. Twee bestuursleden houden zich bezig met de werving van donateurs en sponsoren.
Beheer van het vermogen. Het beheer van het eventuele vermogen en de inkomsten uit donateurs en sponsoring is in handen van het bestuur van de stichting, dat bestuur uit 5 personen bestaat, die gezamenlijk bevoegd zijn, zodat er een garantie bestaat dat geen enkele bestuurder over het vermogen van de stichting kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Er zijn statutaire beperkingen gesteld aan de mogelijkheden tot familiaire betrekkingen tussen de bestuursleden en de gelden die worden verkregen, moeten direct worden aangewend om de doelstelling van de stichting te realiseren.
Besteding van het vermogen. Het vermogen van de stichting moet worden aangewend volgens de doelstelling van de stichting. De gelden moeten dus worden aangewend om de kosten van de concerten te dekken. Op dit moment heeft de stichting geen eigen vermogen. Mocht de stichting dat in de toekomst wel verkrijgen, dan moet het worden besteed volgens de doelstelling van de stichting. Bij vereffening van het saldo zullen de gelden moeten worden besteed in overeenstemming met het doel van de stichting.

Het beloningsbeleid
In het verleden hebben de bestuurders geen beloning ontvangen en op dit moment ontvangen ook geen beloning voor hun bestuursactiviteiten. Het beloningsbeleid van de stichting staat omschreven in de statuten (Artikel 4 – 5): Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meer bestuursleden vacatiegelden toekennen als beloning. De hoogte van deze beloning wordt vastgesteld door bij bestuursbesluit. De door het bestuur aan een of meer bestuurders toegekende vacatiegelden mogen niet bovenmatig zijn. Een dergelijk besluit moet met algemene stemmen worden genomen en schriftelijk worden vastgelegd met ondertekening door alle bestuursleden.

De doelstelling
De doelstelling van het Alban Berg Ensemble is in de statuten als volgt geformuleerd (zie de statuten, artikel 2 – Doel): 1. De stichting heeft ten doel: a. het uitvoeren van muziek in ensembleverband;b. het stimuleren en promoten van moderne en eigentijdse muziek door onder andere: het uitvoeren van moderne en eigentijdse muziek; het verstrekken van compositieopdrachten; het bewerken van bestaande composities; het opnemen van compact discs; het uitgeven van bladmuziek en het verzorgen van publicaties; het verzorgen van lezingen, seminars, cursussen en educatieve projecten rond de uit te voeren muziek; c. het organiseren van andere activiteiten die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van muziek of de promotie daarvan. 2. De stichting beoogt het algemeen nut. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2010 en 2011
Er zijn in 2010 en 2011 geen muzikale activiteiten geweest. In januari 2011 is in de vernieuwing van de organisatie van de stichting in gang gezet. Er is een 5-koppig bestuur aangezocht en de naam is veranderd in “Stichting Alban Berg Ensemble”. Er zijn nieuwe spelers gezocht, er zijn audities afgenomen en concerten bezocht om de spelers te selecteren. De bewerking van Alban Berg’s Drei Orchesterstücke op.6 werd voltooid. Er zijn gesprekken geweest met Robert Reijnders Music Management uit Rotterdam om projecten in gang te zetten en de financiering te regelen. Deze veranderingen zijn vanaf januari 2012 doorgevoerd. Het nieuwe bestuur is per 1 maart 2012 benoemd en er is tegelijk een scheiding tussen de zakelijke en artistieke leiding doorgevoerd en gewaarborgd. Vanaf januari 2012 vergadert het bestuur regelmatig en indien nodig. De musicoloog Maarten Brandt is aangetrokken als adviseur, er zijn 15 spelers gevonden, 2 solisten en dirigent Stephan pas is benoemd tot artistiek leider.
Financieel verslag 2010 en 2011
Er zijn in 2010 en 2011 geen inkomsten en uitgaven geweest van de stichting. Er zijn wel enige activiteiten voor de stichting verricht (voorbereiding van de herstructurering en initiëren van nieuwe projecten). De kosten hiervoor zijn door de artistiek leider betaald of voorgeschoten (voor zover ze verband hielden met het project in 2012). Elk project wordt apart begroot en gefinancierd en de jaarbegroting voor 2012 bestaat in feite uit de begroting voor het project in oktober 2012. De projectbegroting(en) vormen samen de jaarbegroting van de stichting. Mochten er meer structurele activiteiten komen, dan wordt er een begroting voor de vaste lasten gemaakt.
Jaarverslag 2012
Er is in 2012 één project georganiseerd, een concert op 16 oktober 2012 in Musis Sacrum – Arnhem, met de wereldpremière van een bewerking van een de Drei Orchesterstücke, op.6 van Alban Berg en Gustav Mahler’s Das Lied von der Erde. Hiermee werd het officiële startsein voor het ensemble gegeven. Na audities werden 15 spelers, enkele reservespelers en 2 solisten aangenomen. Als adviseur voor de programmering werd de musicoloog Maarten Brandt aangetrokken. Voorafgaand aan het concert vonden repetities, try-out en cd-opname plaats in Dordrecht en Bussum.
Financieel verslag 2012
Klik op de link voor de kolommanbalans 2012: Kolommenbalans 2012
Jaarverslag 2013
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een nieuw project in 2014. Er zijn daartoe contacten gelegd met het Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch. De finaliste van dat concours – de mezzosopraan Maria Fiselier – is uitgenodigd om als solist aan het nieuwe project deel te nemen.
Financieel verslag 2013
Er zijn in 2013, 2014 en 2015 geen kosten gemaakt en geen inkomsten verkregen.